MX的视频帮助

在万网注册的域名如何设置MX记录?

视频教程:

 
    图文教程:
    ① 登录阿里云/万网,点击进入【管理控制台】

      

     ② 点击管理控制台左边主导航栏【产品与服务】--【域名】,点击【解析】;
   

    ③ 点击【添加解析】,添加如下MX记录,主机记录可不填。其它保持默认。
    记录值:优先级:5
    记录值:mxbiz2.qq.com 优先级:10